Home / Методична робота / Звіт роботи вчителів початкової ланки

Звіт роботи вчителів початкової ланки

Звіт роботи  вчителів початкової  ланки

за 2017/2018 н/р.

 

            Відповідно до плану роботи школи та з метою оновлення змісту та структури методичної роботи, спрямованої на підвищення професійної майстерності вчителів початкової ланки, рівня навчально-виховної роботи школи, згідно з наказами по школі від 18.09.2017р. № 81 « Про організацію методичної роботи у 2017/2018 навчальному році», та від 18.09.2017р. № 82

« Про організацію роботи шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів» була проведена наступна робота :

 

Робота методичного об’єднання

           Методичне об’єднання вчителів початкових класів працює над проблемою з урахуванням організації навчально- виховного процесу, особливостей складу учнів початкових класів:  « Застосування інформаційних технологій у формуванні компетентностей учнів »

У складі  м/о  працюють 4 вчителів. Мають наступні кваліфікаційні категорії:

Спеціаліст вищої категорії – 1 ( Кумова Т.І., Цимбал С.Б.)

Спеціаліст – 3 ( Пшенична С.Ф.,  Снісаренко Г.М.)

 

Пріоритетні завдання м/о :

1.Надати реальну допомогу вчителю у розв’язанні актуальних проблем навчально-виховного процесу.

2.Стимулювати творчі пошуки вчителів педагогічних інновацій та шляхів їх впровадження у педагогічну діяльність як передумову підвищення професійної активності.

3.Впровадження основних аспектів нової української школи.

Форми роботи :

1.Засідання методичного об’єднання. Тематика :

-засідання № 1 «Виконання плану роботи за минулий навчальний рік,обговорення та затвердження плану роботи МО на новий 2017/2018 навчальний рік»

-засідання № 2 «Адаптація учнів 1 класу до шкільного життя у розрізі впровадження оновлених програм. Успіхи, проблеми, перспективи»

-засідання № 3 «Інтегроване заняття, інтегрований урок як запорука цілісного сприйняття дитиною довкілля»

-засідання № 4 «Рівень готовності дітей дошкільного відділення до навчання у 1 класі. Вимоги школи до майбутніх першокласників»

-засідання № 5 «Підготовка до реалізації нового Закону « Про освіту. » Успіхи. Проблеми, перспективи.

  1. Відвідування відкритих уроків колег.

3.Участь у міських методичних об’єднаннях, міських семінарів

( Цимбал С.Б. – міський семінар « Нова українська школа»)

4.Робота з обдарованими учнями  класу.

5.Підвищення рівня самоосвіти вчителів шляхом вивчення передового

педагогічного досвіду.

 

Пріоритетні напрямки роботи методичного об’єднання

            Відповідно до поставленої проблеми основними пріоритетними

напрямками роботи початкової школи стали :

– упроваджувати скорегований Державний стандарт початкової освіти ;

– орієнтувати вчителів початкових класів на формування в учнів життєво

необхідних навичок ;

– вдосконалювати  роботу щодо формування здоров’язберігаючої

компетентності  дітей через формування доступних знань і уявлень про

здоровий спосіб життя,  про основи безпеки життєдіяльності ;

– розвивати мовленнєву та пізнавальну компетентність учнів.

 

Результати

          Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за

минулий рік показав, що необхідно підвищувати науково-теоретичний та методичний рівень викладання предметів, посилити увагу до виховної та

розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних  форм і методів.

Методичну майстерність вчителі початкових класів підвищували

шляхом участі у роботі методоб’єднання,  психолого – педагогічних семінарах, шляхом самоосвіти.

Кількісний та якісний склад вчителів початкової ланки

 

з/п

П.І.Б. вчителя Освіта Категорія
1. Пшенична С.Ф. середня спеціальна спеціаліст
2. Снісаренко Г.М. середня спеціальна спеціаліст
3. Кумова Т.І. вища вища
4. Цимбал С.Б. середня, звання «Старший вчитель» спеціаліст

 

Робота з обдарованими учнями

             Учні початкової ланки приймали участь у інтелектуальних та Всеукраїнських конкурсах :

– « Кенгуру»  ;

– « Колосок»  ;

– «Гринвіч»

 

Робота з молодими спеціалістами

              Метою Школи молодого вчителя є формування професійних умінь і навичок, які відповідають сьогоднішнім вимогам педагогічної науки і практики, підготовка молодих спеціалістів до засвоєння прийомів і методів педагогічного дослідження і методів перспективного педагогічного досвіду.

Вчитель Снісаренко Г.М. працює в школі 3 рік, і є класним керівником 2 класу. За вчителем закріплено вчителя – куратора, який ознайомив з правилами внутрішкільного розпорядку школи, основними правами і обов’язками педагога. Шляхом анкетування, бесід було виявлено нахили та потенційні можливості молодого вчителя. Надається допомога у плануванні уроків, виховних заходів, роботі з батьками. Снісаренко Г.М. постійно приймає участь у роботі методоб’єднанні вчителів початкової ланки та засіданнях м/о молодих вчителів міста.

 Заходи, щодо адаптації учнів 1 класу ( Пшенична С.Ф. ) були спрямовані на ознайомлення батьків та самих учнів основних вимог Державного стандарту та конкретно навчально – виховного процесу в школі  :

– батьківські збори ;

– діагностування учнів ;

– складання психолого – педагогічної характеристики учнів 1 класу ;

– участь у шкільних конкурсах та святах ;

– аналітична діяльність навчання учнів.

 

Контрольно – аналітична діяльність

           Основні завдання :

– отримати інформацію для педагогічного аналізу вчителів початкової ланки ;

– надання методичної та практичної допомоги вчителям ;

– підвищення рівня професійної майстерності вчителів.

 

Зміст контролю

  1. Контроль за веденням документації : класних журналів, календарно-тематичного планування, учнівських зошитів, поурочних планів.
  2. Контроль за станом викладання предметів :

– українська мова 2-4 клас ;

– математика 2-4 клас

  1. Контроль за рівнем знань, умінь та навичок учнів : проведення моніторингу мовленнєвих умінь, контрольні роботи, тестування.
  2. Тематичний контроль : організація навчально-виховного процесу в класному колективі, адаптація учнів 1-5 класу до навчання.

Результати діяльності зафіксовані у відповідних довідках та наказах по школі з підписами вчителів, щодо ознайомлення із змістом документації.

 

Навчальна робота

Учні 1-4 класів набули певних навчально-організаційних навичок : включатися в роботу після вказівки вчителя; практично розрізняти основні елементи навчальної книжки, користуватися закладкою; дотримуватися правильної постави під час письма.

Загальномовленнєві  вміння і навички: говорити в повільному темпі, чітко, виразно; зосереджено слухати вчителя, відповідати на питання повними реченнями; з повагою звертатися до вчителя.

Загальнопізнавальні вміння: виділяти в предметах певні ознаки; знаходити схожі і різні зовнішні ознаки у двох об’єктах; виконувати завдання за зразком тощо.

 

Участь вчителів та учнів початкової ланки в конкурсах

               Вчителі початкових класів формують культуру писемного мовлення, проводять систематичну роботу з вивчення орфографії, розвивають практичні навички побудови синтаксичних конструкцій, стежать за охайністю зошитів учнів, вимагають від учнів уважно ставитися до оформлення письмових робіт. Учні початкових класів брали участь в міських конкурсах, змаганнях.

 

У виховній роботі:

    -участь у конкурсі малюнків до Дня міста. Внаслідок чого була проведена екскурсія на міський хлібозавод для учнів початкових класів ;

-участь у всеукраїнський конкурс-рейді „Увага –діти на дорозі!”;

-участь у конкурсі на кращий класний куточок;

-участь у новорічному концерті для батьків «Різдвяні зустрічі» ;

-проведення виховних годин тематично – патріотичного виховання.

 

Прогнозування

   Для вчителів початкової ланки було розроблено:

  1. Діагностичну карту виявлення рівня методичної підготовки вчителя;
  2. Діагностичну карту виявлення утруднень педагогічних працівників під час організації навчально-виховного процесу.

На основі діагностики прийшли до висновку, що потрібно більше звернути уваги в наступному році, з метою вирішення проблем на:

– основні аспекти нової української школи;

– диференційований підхід до навчання;

– організацію роботи з невстигаючими учнями;

– проведення інтегрованих уроків.

  1. Потребує вдосконалення робота по розвитку мовленнєвих, творчих здібностей школярів. Більше слід працювати над формуванням комунікативної, соціальної компетентностей молодших школярів. Особливої уваги потребує рбота з обдарованими дітьми, з дітьми, які мають прогалини у знаннях.

 

Вчителям початкової ланки в наступному навчальному році:

– ретельно опрацювати вимоги викладання предметів нової української школи та завдання нового Державного стандарту, програми для середньої загальноосвітньої школи 1 – 4 класи, врахувати висновки та пропозиції колег щодо впровадження нового Державногостандарту:

– планувати та здійснювати роботу з ліквідації недоліків, виявлених моніторингом:

– використовувати системний підхід у роботі зі здібними та обдарованими дітьми;

– працювати над рівнем обізнаності та готовності вчителів до впровадження інтерактивних технологій в навчання, готовності до формування медіа культури молодших школярів відповідно сучасним освітнім вимогам, оптимальної інформатизації навчально-виховного процесу;

– проводити тижні педагогічної майстерності ;

– продовжити взаємовідвідування уроків з метою збору зернинок досвіду кожного члена методичного об’єднання;

– вести моніторинг росту професійної компетентності, педагогічної майстерності вчителів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *