Статут

СТАТУТ

Токмацької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 4 імені Віри Назарівни Нерез Токмацької міської ради Запорізької області

І. Загальні положення

1.1. Токмацька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 4 імені Віри Назарівни Нерез Токмацької міської ради Запорізької області знаходиться у комунальній власності територіальної громади м. Токмака і являється правонаступником майнових прав та обов’язків загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №4.

Юридична адреса Токмацької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 4 імені Віри Назарівни Нерез : 71702, Запорізька область, м. Токмак, вул. Серьогіна 2, телефон (06178) 2- 22 -81.

Токмацька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 4 імені Віри Назарівни Нерез (далі — навчальний заклад) є юридичною особою, має печать, штамп, ідентифікаційний код, рахунок в установі банку.

1.4. Засновником Токмацької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 4 імені Віри Назарівни Нерез є Токмацька міська рада Запорізької області.

Головною метою Токмацької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 4 імені Віри Назарівни Нерез є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

Головними завданнями Токмацької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 4 імені Віри Назарівни Нерез Токмацької міської ради Запорізької області є:

— забезпечення реалізації прав громадян на повну загальну середню освіту;

— виховання громадянина України;

— виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

— формування і розвиток творчої особистості з усвідомленою громадянської позицією;

— виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини, громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

— розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

— реалізацію прав учнів на вільне формування політичних світоглядних переконань;

— виховання свідомого ставлення до свого здоров’я, здоров’я інших громадян як найвищої цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.

Навчальний заклад керується в своїй діяльності Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно — правовими актами, власним статутом.

Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетентності, передбаченим законодавством України і власним статутом.

Навчальний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язень з іншими суб’єктами освітньої діяльності, виробничої, наукової діяльності;
 • дотримання фінансової дисципліни.

У навчальному закладі визначена українська мова навчання.

Навчальний заклад має право:

— проходити в установленому порядку державну атестацію;

— визначати форми, методи, засоби організації навчально-виховного процесу;

— визначати варіативну частину робочого навчального плану;

— в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

— проводити науково-дослідну експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

— використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

— отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб;

— розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, культурних підрозділів;

— створювати власні фонди підтримки діяльності закладу, що підвищить ефективність навчально-виховного процесу;

— встановлювати і запроваджувати форму для учнів навчального закладу.

У навчальному закладі функціонують два методичних об’єднання вчителів:

 

 • методоб’єднання вчителів початкових класів;
 • методоб’єднання класних керівників.

Медичне обслуговування учнів та відповідні умови до його організації забезпечується засновником і здійснюється Токмацькою ЦРЛ.

1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного річного плану, де відображаються найважливіші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. Перспективний план затверджується радою навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі Типових навчальних планів, розроблених і затверджених Міністерством освіти і науки України, і з конкретизацією варіативної частини.

2.3. Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою навчального закладу і затверджується відповідними органами управління освіти.

2.3.1. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи самостійно вибирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також, науково- методичну літературу, дидактичні матеріали; форми і методи навчальної роботи, що забезпечують виконання Статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Школа здійснює навчально-виховний процес за урочною формою навчання.

2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється навчальним закладом в межах часу, передбаченим робочим навчальним планом. Навчальні заняття в навчальному закладі розпочинаються 01 вересня святом «День знань». Навчальний рік розподіляється на два семестри. Протягом навчального року передбачені канікули: осінні, зимові та весняні. Загальна кількість днів, відведених на канікули не меньше 30 днів. Початок і закінчення зазначених канікул визначається інструктивними документами Міністерства освіти і науки України.

2.8. Зарахування учнів до навчального закладу проводиться відповідно до встановлених Міністерством освіти і науки України правил зарахування учнів у навчальні заклади. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора закладу на підставі особистої заяви батьків учнів або осіб, що їх заміняють, при наявності свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

Для учнів початкових класів за бажанням батьків може бути організована група продовженого дня. Зарахування до групи продовженого дня здійснюється наказом директора закладу на підставі заяви батьків. Режим роботи ГПД визначається на підставі нормативних документів Міністерства освіти і науки України і затверджується наказом директора навчального закладу

2.9. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності суворо забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.10. Тривалість уроків у школі: у перших класах — 35 хвилин, 2-9 класи — 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із відповідними органами управління освітою та територіальними установами санітарно-епідеміологічної служби.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується наказом директора закладу. Тижневий режим фіксується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов’язкових занять, у школі проводяться індивідуальні, факультативні та інші види позакласних занять та заходів. Їх проведення регламентується окремим розкладом, затвердженим наказом директора закладу, і направлений на задоволення освітянських потреб учнів, розвиток їх творчих здібностей і нахилів.

2.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно- гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних та вікових особливостей учнів.

2.14. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень.

2.15. У першому класі дається словесна оцінка досягнень учнів, у 2-х класах оцінювання знань за 12-ти бальною системою з II семестру (дане рішення затверджується рішенням педагогічної ради закладу), в 3-9 класах — за 12-бальною системою.

У документі про освіту (табелі успішності – 1-8 класи, свідоцтві – 9 класи) відображаються навчальні досягнення учнів за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

Результати семестрового, річного оцінювання доводиться до відома учнів класним керівником.

2.16. Порядок переведення та випуск учнів визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України.

2.17. Переведення учнів (вихованців) закладів до наступного
класу здійснюється у порядку, встановленому МОН.

2.18. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України.

2.19. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу видається відповідний документ про освіту: по закінченню початкової школи — табель успішності; по закінченню основної школи — свідоцтво про базову загальну середню освіту.

2.20. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального заохочення: для учнів 2-х класів — шкільна грамота за високі досягнення у навчанні; для учнів 3-9 класів — Похвальним листом «За відмінні досягнення у навчанні», Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів».

2.22. За навчальним закладом закріплюється територія обслуговування з обліку дітей і підлітків шкільного віку згідно рішення виконавчого комітету Токмацької міської ради.

III. Учасники навчально-виховного процесу

Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є: учні; керівники; педагогічні працівники; бібліотекар; батьки або особи, які їх замінюють.

Права і обов’язки учнів, педагогічних працівників та інших працівників визначаються чинним законодавством України та Статутом.

Учні мають право:

 • На вибір форми навчання факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять.
 • На користування навчально-виробничою, науковою, матеріально- технічною, культурно-спортивною базою навчального закладу.
 • На доступ до Інформації з усіх галузей знань.
 • Брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках та конкурсах, тощо.
 • Брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу.
 • Брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу.
 • Брати участь у обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів.
 • Брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих
  студіях, гуртках, клубах, групах за інтересами.
 • На захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь і гідність.
 • На безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та працю.

Учні зобов’язані:

 • Оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками,
  підвищувати загальнокультурний рівень.
 • Дотримуватись вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку
  навчального закладу.
 • Дотримуватись  Правил поведінки учнів в навчальному закладі.
 • Бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна.
 • Дотримуватись вимог чинного законодавства, моральних, етичних
  норм.
 • Дотримуватись правил безпечної поведінки, дотримання вимог техніки безпеки під час перебування в школі і в побуті.
 • Брати посильну участь у всіх видах трудової діяльності, що не
  суперечить вимогам чинного законодавства.
 • Дотримуватись правил особистої гігієни.
 • Знаходитись в навчальному закладі під час навчально-виховного
  процесу тільки в шкільній формі.
 • Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки і забезпечують результативність та якість своєї роботи, добрий фізичний та психічний стан здоров’я, який дозволяє виконувати професійні обов’язки.
 • Призначення на посаду, звільнення з посади педогогічних працівників, медпрацівників та інших категорій працівників регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

Педагогічні працівники мають право на:

 • Захист професійної честі і гідності.
 • Самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи.
 •  Проведення в установленому порядку науково-дослідницьку,
  експериментальну та пошукову роботи.
 • Виявлення педагогічної ініціативи.
 • Участь у роботі органів громадського самоврядування школи.
 • Підвищення кваліфікації, перепідготовки.
 • Отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку,
  передбаченому законодавством України.
 •  Матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства України.
 • Педагогічні працівники зобов’язані:
 • Забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні вимог державних стандартів.
 • Сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей.
 • Здійснювати пропаганду здорового способу життя, сприяти збереженню здоров’я дітей.
 •  Сприяти зростанню іміджу навчального закладу.
 •  Особистим прикладом утверджувати повагу до держави, до державних символів, принципів загальної моралі.

Виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій і звичаїв, культурних надбань народу України.

 • Готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами.
 • Дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів.
 • Захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, інших шкіхтивих речовин.
 • Постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру.
 • Сумлінно виконувати свої посадові обов’язки згідно посадової інструкції, виконувати положення Статуту закладу, Правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору.
 • Дотримуватись в роботі правил техніки безпеки, охорони праці, протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних норм.
 • Виконувати накази і розпорядження керівництва навчального закладу, органів управління освітою, брати участь в роботі педагогічної ради.
 • В навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація проводиться один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників Навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України.
 • Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.
 • Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують своїх посадових обов’язків, або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.
 • Батьки або особи, які їх заміняють мають право:
 • Обирати і бути обраним до батьківського комітету та органів самоуправління навчальним закладом.
 •  Звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу з питань навчання і виховання своїх дітей.
 • Брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріальної бази закладу.

Батьки або особи, що їх заміняють несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

 • Забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної
  середньої освіти за будь-якою формою навчання.
 • Постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей,
  створювати умови для розвитку їх природних здібностей.
 • Поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття
  доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів.
 • Виховувати у дітей повагу до законів, прав і свобод людини.

Представники громадськості мають право:

Обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування в навчальному закладі.

Сприяти покращенню матеріально-технічному, фінансовому
забезпеченню навчального закладу.

Проводити консультації з педагогічними працівниками.

Брати участь в організації навчально-виховного процесу.

Представники громадськості зобов’язані:

Дотримуватись Статуту навчального закладу.

Виконувати накази та розпорядження керівника
навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування.

Захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства.

Пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну, тощо.

ІV. Управляння навчальним закладом

4.1. Управляння навчальним закладом здійснюється його засновником та відділом освіти Токмацької міської ради в обсязі законодавства про освіту України та делегованих повноважень.

4.2. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором закладу може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше 3-х років.

4.3. Директор навчального закладу призначається на посаду за контрактною формою трудового договору відповідним органом управління освітою згідно до Положення про контрактну форму трудового договору з керівників навчальних закладів затвердженого наказом Відділу освіти Токмацької міської ради. Звільнення директора навчального закладу проводиться відповідно до умов чинного трудового контракту та в межах діючого законодавства України органом управляння освітою.

4.4. Призначення та звільнення заступника директора навчального закладу здійснюється за поданням директора навчального закладу органом управління освітою відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори ради школи, що скликаються не менше одного разу на рік.Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від трьох категорій:

— працівники навчального закладу – збори трудового колективу;

— учні навчального закладу ІІ-ІІІ ступенів – класними зборами;

— батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін їх повноважень становить 1 рік.

4.7. Право скликати збори мають:

— голова ради школи;

— учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини іх загальної кількості;

— директор закладу та його заступники.

4.8. Загальні збори:

4.8.1. Обирають раду школи, її голову, встановлюють іі повноваження.

4.8.2. Заслуховують звіт директора закладу і голови ради закладу.

4.8.3. Розглядають питання з навчально-виховної, методичної, фінансово господарської діяльності навчального закладу.

4.8.4. Затверджують основні напрямки діяльності вдосконалення навчально-виховного процесу.

4.9. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

Метою діяльності ради навчального закладу є:

— сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

— об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

— розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

— підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.9.2. Основними завданнями ради навчального закладу є:

— підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

— визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку

навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічного забезпечення

навчально-виховного процесу;

— сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

— сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

— підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення процесу навчання та виховання учнів; творчих пошуків і дослідницько-експерементальної роботи педагогів;

— ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

— стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку та підтримки обдарованих та здібних учнів закладу;

— зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

До ради закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів І-ІІ ступенів, батьків і громадськості строком на один рік. Представництво в раді закладу і її загальна кількість визначається загальними зборами.

4.9.4. Рішення про дострокове припинення роботи членів ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових зборах склад ради навчального закладу оновлюється не менше, як на третину.

4.9.5. Рада навчального закладу діє на засадах:

— пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи,

суспільства, держави;

— дотримання вимог законодавства України;

— колегіальності ухвалень рішень;

— добровільного і рівноправного членства;

— гласності.

4.9.6. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не менше чотирьох разів на навчальний рік.

4.9.7. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального  закладу, а також членами ради.

4.9.8. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради Голова шкільної ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор закладу та його заступники.

4.9.9. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначається радою.

4.10. Рада навчального закладу:

— організовує виконання рішень загальних зборів;

— вносить пропозиції щодо зміни типу, профілю навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

— спільно з адміністрацією закладу розглядає і затверджує План роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;
— затверджує режим роботи навчального закладу;

— разом із адміністрацією закладу здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

— приймає рішення спільно із педагогічною радою  рішення про нагородження учнів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів».;

— разом з педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів,  враховуючи можливості, потреби і бажання учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

— погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

— заслуховує звіт голови ради, директора закладу та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

— бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення

про присвоєння вчителям кваліфікаційних категорій;

— вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

— виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

— вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

— сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків до участі в роботі гуртків, інших видів позакласної та позашкільної діяльності, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

— розглядає питання родинного виховання;

— бере участь, за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

— сприяє педагогічній освіти батьків;

— сприяє оповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

— організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

— розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань робти навчального закладу;

— може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначається радою.

4.11.При навчальному закладі за рішенням конференції може діяти

піклувальна рада, діяльність якої направлена на створення умов доступності загальної середньої освіти всіх громадян.

4.12. Директор навчального закладу:

— здійснюює керівництво педагогічним колективом;

— забезпечує добір і розстановку кадрів;

— організовує  навчально-виховний процес;

— забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм;

-відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

— створює необхідні умови для участі учнів в позашкільній роботі, проведенні виховної роботи;

— забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, норм техніки безпеки;

— підтримує ініціативи щодо вдосконалення систем навчання та виховання;

— забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

— призначає своїм наказом класних керівників, завідуючих кабінетами,

шкільними майстернями;

— контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів закладу;

-відповідає за збереження майна та покращення матеріально-технічної бази закладу;

-видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

-за погодженням з профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції всіх працівників навчального закладу;

-несе відповідальність за свою діяльність перед органами державної

виконавчої влади, перед відповідним органом управління освіти.

4.12. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі вимог чинного законодавства директором закладу і затверджується відповідним органом управління освіти. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

У навчальному закладі створюється постійно діючий колегіальний орган — педагогічна рада. Педагогічна рада створюється наказом директора навчального закладу терміном на один рік у складі директора, заступників директора з навчальної та виховної робота, педагогічних працівників.

Головою педагогічної ради є директор навчального закладу, а за його відсутності -заступник директора з навчальної роботи.

Педагогічна рада розглядає питання:

— удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

— переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

— підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

— морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб начального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік.
Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства у України.

 

V. Матеріально — технічна база закладу

5.1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі,
споруди, землю, комунікації та інше обладнання, вартість яких відображена у балансі школи.

5.2 Майно навчального закладу належить йому на правах власності і
використовується працівниками закладу.

5.3. Працівники закладу несуть відповідальність за користування цим

майном.

5.4. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність задотримання вимог та норм їх охорони.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база закладу складається з навчальних кабінетів,  бібліотеки, архіву, медичного, комп’ютерних кабінетів, їдальні, приміщення для технічного персоналу;

5.6. Відповідно до рішення міськвиконкому заклад має земельну ділянку, де розміщується спортивний майданчик, зона відпочинку, господарчі споруди.

 

VI. Фінансово-господарча діяльність.

Фінансово-господарча діяльність закладу здійснюється на основі його

кошторису.

Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

— кошти державного бюджету (освітня субвенція), або кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти;

— внески юридичних і фізичних осіб.

У закладі створюється фонд загальнообов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів бюджету у розмірі не менше трьох відсотків витрат на його утримання. Кошти фонду зберігаються на рахунку школи в установі банку і витрачаються відповідно кошторису, що затверджується директором закладу

Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти та ті науки України. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти Токмацької міської ради. За рішенням засновника бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно навчальйим закладом.

Звітність про діяльність закладу встановлюється відповідно до чинного законоцавства.

 

VII. Контроль за діяльністю навчального закладу

7.1. Державний контроль за діяльності навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

7.2. Державний контроль здійснює Міністерство освіти і науки України, державна інспекція навчальних закладів та відділ освіти Токмацької міської ради.

7.3. Основною формою контролю за діяльністю закладу є атестація, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років в порядку, установленому Міністерством освіти і науки України.

В період між атестаціями проводяться перевірки, інспектування школи з питань, пов’язаних з її навчально-виховною діяльністю.

Зміст, види та періодичність цих перевірок визначається залежно від стану навчально-виховного процесу у навчальному закладі, але не частіше як 1-2 рази на рік.

 

VIII. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

8.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник — Токмацька міська рада. Реорганізація закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначається засновником або за рішенням господарського суду.

8.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє його дебіторів, кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

У випадку реорганізації права та забов’язання школи переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *